બુધવાર, 4 માર્ચ, 2009

યુવાયુવા
પ્રસરાવી છે મેં પાંખો ને,
ઉડાન ભરી છે મોટી
થયો અહેસાસ 'યુવા' હોવાનો,
લાગણી થી છે મોટી

લાગે છે જાણે,
'સારાં જહાં અબ મેરા'
વિશાળ આકાશ જેવી,
હવે તમન્ના થઈ છે મોટી
અશ્કય ને બનાવવું છે શકય હવે,
હર મોડ પર એક મુશ્કેલીને જીતવી છે મોટી
દરિયાઈ લહેરોને જીતવી છે ચટાન બની,
પડકારોને અમે પડકારીશું, હવે તાકાત છે મોટી

હોય દ્રઢ સંકલ્પ ને દ્રઢ મનોબળ,
'પ્રવિણ' લાગે એમ કે આપણે દુનિયા જીતી છે મોટી

- પ્રવિણ કે.શ્રીમાળી


ટિપ્પણીઓ નથી: