મંગળવાર, 3 ફેબ્રુઆરી, 2009

તે નથી આવતાં


તે નથી આવતાં

આંખો માં આંસુ અમથાં નથી આવતાં
જયારે યાદ આવે તેમની, ને તે નથી આવતાં

પીળાં પર્ણ નાં રસકસ અમથાં નથી ઊડી જતાં
જયારે વાટ જુવે વસંતની, ને તે નથી આવતાં

દર્દનાં સણકાં અમથાં નથી ચિલ્લાતાં
જયારે દિલ દઈ બેસીએ, ને તે નથી આવતાં

વિરહ ના રણ અમથાં નથી વિસ્તરતાં
જયારે મિલનની ઘડી ગણાય, નેતે નથી આવતાં

આંખમાં ખારા જળ અમથાં નથી આવતાં
જયારે દિલનો દરિયો વલોવાઈ, ને તે નથી આવતાં

- પ્રવિણ કે.શ્રીમાળી