મંગળવાર, 19 મે, 2009

મળી જાય


મળી જાય

સૂંકાં વન માં પણ કયાંક જેા લીલું તરણું મળી જાય
સૂનાં રણ માં પણ કયાંક જો મીઠું ઝરણું મળી જાય

મુંરઝાયેલું ફુલ તમારી રાહ જુએ છે હજી
કે કયાંક જો વસંત મળી જાય

કાન સરવાં કરીને બેઠો છું
કે કયાંક જો તમારી ઝાંઝરનેા રણકાર મળી જાય

મળીશું આપણે જરુર
કે કયાંક જો એવો અવસર મળીજાય

આંખો બિછાવીને બેઠયો છું તમારી રાહમાં
કે કયાંક જો તમારો અણસાર મળી જાય

પ્રવિણ કે.શ્રીમાળી