ગુરુવાર, 14 મે, 2009

સ્માઈલ.કોમ

એક કવિનાં લગ્ન ટેલિફેાન એાપરેટર સાથે થયા હતા. સુહાગરાતે કવિ મહાશયે રેામેંટિક સ્વભાવે કહ્યું ‘તું જ મારી જીવન સામ્રજ્ઞી ્રતું જ મારી શકિતા તું આખી જિંદગી મને ભરપુર પ્રેમ આપીશ નેૠ ક્ષમા કરજેા આ નંબર પર આ સુવિદ્યા ઉપલબ્દ્ય નથી. ટેલિફેાન એાપરેટર પતનીએ કહ્યું.

સ્માઈલ.કેામ

એક વિદ્યાથીર્ની એક સ્કુલમાં એડમિશન માટે અરજી કરી હતી. એડમિશન ઈન્ચાર્જે તેનું ફેાર્મ પાછું આપતાં કહ્યું સેારી મિસ તમને એડમિશન નહીં મળી શકે. અૈકય સીટ ખાલી નથી. સર બસ તમે મને એડમિશન આપી દેા સીટની વ્યવસ્થા હું જાતો કર લઈશ. મારા પપ્પા ને ફ્ર્નિચરની દુકાન છે.

સ્માઈલ.કેામ

પતિ પત્ત્ની વચ્ચે કેાઈ કારણસર જબરજસ્તા ઝઘડેા થયેા. પત્ત્નીએ ગુસ્સેા કરતાં કહ્યું મને ખબર નહેાતીકે તમે આટલાં મુર્ખ છેા. એ તેા ત્ત્યારે જ તને ખબર પડી જવી જેાઈતી હતી કે જયારે મ્ેં તારી સમક્ષ લગ્નનેા પ્રસ્તાવ મૂકયેા હતેા. પતિએ કટાક્ષમાં કહ્યું સ્માઈલ.કેામ
વકીલ ઃ ‘નવ જુલાઈની રતે આઠ વાગે તમે શું કરતા હતા ંૠ’સાક્ષી ઃ ‘મારી પત્ત્નીના હાથની બનાવેલી રસેાઈ જમી રહયેા હતેા’વકીલ ઃ ‘એ જ રાતે નવ વાગ્યે તમે શું હતાંં હતા ૠ’સાક્ષી ઃ ‘પેટ માં દુખાવાની બુમેા પાડતોા હતેા.ં
સ્માઈલ.કેામ
કલ્લુ કાલિયેા નર્યેા કાળેા આદમી. પહેલી વાર એણે કાળા રંગનેા સૂટ બનાવડાવી ને પહેંર્યેા અને દેાસ્ત પપ્પુને પૂછવા લાગ્યેા યાર કેવેા લાગ્યેા મારેા સૂટ ૠ પપ્પુ લાગે છે તેા મસ્ત પણ યાર ખબર નથી પડતી કે કયાં સૂટ પૂરેા થાય છે અને તું શરુ થાય છે
સ્માઈલ.કેામએક વ્યકિતને ડૂબતી બચાવવાના કાર્ય બદલ એક પાગલનેા સન્માન સમાંરંભ યેાજાયેા પુરસ્કાર અપાયા પછી તેને પુછાયું જેને તમે બચાવ્યેા એ વ્યકિત કયાં છે ૠ એ બેાલ્યેા પાણી માં પલળી ગયેા હતેા એટલે મેં એને નિચેાવીને સુકાવવા માટે ઝાડ પર લટકાવી દીદ્યોા છે.
સ્માઈલ.કેામ

ટિપ્પણીઓ નથી: