રવિવાર, 3 મે, 2009

ગઝલ જાણેગઝલ જાણે
શબ્દ દાહ બની કલમ માં ઊતરી ગઝલ જાણે


કલમ માંથી કાગળ માં ઊતરી ગઝલ જાણે
સ્વપ્ન નગરી માંથી સુંદરી ઊતરી ગઝલ જાણે


આસમાન માંથી અપ્સરા ઊતરી ગઝલ જાણે


શિખરમાંથી ઝરણાંની સેર ઊતરી ગઝલ જાણે


હ્ય્દયમાંથી ભીની લાગણી ઊતરી ગઝલ જાણે


ચકેાર સાથે રમવા ચાંદની ઊતરી ગઝલ જાણે


સિતારા સાથે રમવા વાદળી ઊતરી ગઝલ જાણે


અવનિ પર ઝરમર વર્ષા ઊતરી ગઝલ જાણે


પ્હેાં ફાટતાં પૂર્વમાંથી ઉષા ઊતરી ગઝલ જાણે


માથા પરથી સરકી એાઢણી ઊતરી ગઝલ જાણે


ગેારંભાયેલાં આભમાંથી વીજળી ઊતરી ગઝલ જાણે


પ્રવિણ કે.શ્રીમાળી

ટિપ્પણીઓ નથી: